Algemene voorwaarden

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de MD Style aan te gane en aangegane overeenkomst tot koop en levering van producten via het Internet.
1b. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door ons gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief verzendkosten.

3. Prijzen kunnen ten alle tijden door de MD Style worden aangepast.

4. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

5. Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden op de volgende manieren:

• vooraf overmaken op de bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar rekening NL07ABNA0523826915 ten name van M.H. Draayer te Eerbeek. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven worden de goederen zo spoedig mogelijk verzonden. Is de betaling niet binnen 14 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening, dan vervalt automatisch de bestelling.

• Contant: U kunt de bestelling ook contant betalen, dat betekend dat u de bestelling zelf wilt komen afhalen in Eerbeek, het is echter niet mogelijk om te pinnen.

6. De bestelde goederen worden Zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de klant, met uitzondering van de onder rembours bestelde goederen welke binnen drie werkdagen na de bestelling worden verzonden. Indien bestelde goederen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. MD Style is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van leveringstermijn.

8. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan MD Style zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

9. MD Style verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van MD Style te verlangen.

10. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoongegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

11. MD Style is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de MD Style.

12. Voorwaarden annulering van workshops
Indien u een boeking heeft gedaan voor een workshop en u heeft hiervan van MD Style een bevestiging ontvangen, dan is deze definitief. U kunt een workshop tot 2 weken voor aanvang van datum kosteloos annuleren. 
Bent u echter binnen de termijn van 2 weken dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Te weten 25 % van het te boeken bedrag. 

Voorbeeld: 10x workshop sieraden maken á 19.95 = 199.50
25 % van 199.50 = 49.88

Dit geldt voor alle workshops, ook indien deze in ons atelier plaatsvinden.
Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de workshop, worden de gehele kosten in rekening gebracht.


Wijzigen van het aantal personen kan tot 3 dagen voor aanvang van de workshop
Echter als blijkt dat het aantal deelnemers minder is dan u heeft doorgegeven dan worden de kosten van het doorgegeven aantal personen doorberekend.

Powered By OpenCart
MD Style © 2021